Rödgröna saknar trovärdig lösning för flyktingbostäder

Oavsett hur mycket företrädare som Ulf Kamne (MP) och Jahja Zeqiraj (S) säger att Göteborgs stad ska kunna ta emot de flyktingar som anvisats staden så saknar de rödgröna lösningar på hur det ska ske, skriver Hampus Magnusson (M).

I två debattartiklar från rödgröna företrädare beskrivs moderaternas flyktingpolitik som dels osmaklig, dels cynisk. Detta eftersom jag i en tidigare artikel konstaterat det som många andra redan har konstaterat; arbetet med de temporära flyktingbostäderna i Göteborg har kört fast och staden står nu utan fungerande lösningar för att ta emot fler nyanlända.

I den bästa av världar, med en väl fungerande bostadspolitik i såväl landet som i Göteborg hade staden givetvis kunnat erbjuda bostäder för de 2 200 personer som fått uppehållstillstånd och som enligt bosättningslagen anvisats till Göteborg.

Men oavsett hur mycket företrädare som Ulf Kamne (MP) och Jahja Zeqiraj (S) säger att Göteborgs stad ska kunna ta emot de flyktingar som anvisats staden så saknar de rödgröna lösningar på hur det ska ske.

I stället skickar de dubbla signaler kring de temporära boendena – i ena stunden godkänner de att förvaltningen avbryter arbetet. I nästa vill de återigen påbörja sökandet efter platser att bygga temporära boenden på.

Havererad bostadspolitik

Den rödgröna bostadspolitiken har havererat och Göteborg står i dag med en bostadsbrist på mellan 7 000 och 20 000 bostäder. Av de 2 200 personer som nu ska komma till Göteborg har bara en fjärdedel fått en permanent bostad, i stället hänvisas de till trailerparks eller i vissa fall till och med till sovsalar. Samtidigt stänger Migrationsverket ner de anläggningsboenden där dessa människor sedan tidigare bor och försökt rota sig.

Arbetet med de temporära bostäderna har gått i stå. Även om de rödgröna är övertygade om att dessa kommer att stå klara i år pekar alla andra bedömningar på att de första bostäderna kommer att stå klara tidigast första kvartalet 2018 och då inte i sådan omfattning som först utlovades. Från början skulle 1 000 bostäder stå klara sommaren 2016 – nu handlar det om 57 lägenheter i Askimsviken. Samtidigt är byggloven överklagade och kostnaderna har rusat.

Stoppade bygglov

Kamne, Zeqiraj med flera skriver att det inte alls är oklart att man kan bygga temporära bostäder och nämner att flera kommuner också bygger sådana. De glömmer dock att nämna att många av byggloven är överklagade och stoppade. Det närmaste exemplet är här i Göteborg där ett temporärt bygglov av studentbostäder stoppats på Herkulesgatan, men också i bland annat Bollebygd har ett temporärt bygglov för ett HVB-hem stoppats.

Med det som bakgrund är det enda hållbara att lägga ner arbetet med temporära boenden, fokusera krafterna på att hitta hållbara boendelösningar samt skriva till regeringen om ett stopp i mottagandet för Göteborgs stad tills vi kan ta emot nyanlända under värdiga förutsättningar.

Hampus Magnusson (M)

Oppositionsråd

 

Kommunal gräddfil en riktigt dålig idé

Att ge det kommunala bostadsbolaget en gräddfil till att planera och bygga nya bostäder kommer att få privata byggherrar och fastighetsbolag att prioritera ned investeringar i Göteborg. Konsekvenserna kan bli allvarliga och risken att byggtakten bromsas i stället för att öka är uppenbar, skriver jag tillsammans med Allianskollegor i GP.

Det rödgröna styret i Göteborg beslutade i förra veckan att ge det kommunala bostadsbolaget företräde till att planera och bygga nya bostäder. Förslaget är inte tillräckligt utrett och riskerar att skapa ytterligare problem för bostadsbyggandet i Göteborg.

Förvaltnings AB Framtidens nya avtal med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden beskrivs som ”gemensamt utvecklad metodik och former för effektiv samordning av planering och genomförande”. I gengäld bidrar AB Framtiden med 500 hyreslägenheter till i första hand nya göteborgare som staten anvisar hit.

Skapar frågetecken

Det är nödvändigt att Göteborgs stad hittar nya former för samverkan för att förbättra byggtakten. De rödgröna partier som styrt staden i över två decennier har försatt Göteborg i en stor bostadskris som måste lösas. Det är positivt att Förvaltnings AB Framtiden tar sin del av ansvaret genom att upplåta lägenheter till nyanlända, något också flera privata fastighetsägare har valt att göra.

Men avtalet skapar flera frågetecken. Varför ska till exempel endast det kommunala bolaget inkluderas i utvecklingsarbetet? Vi anser att staden i detta arbete behöver tillämpa en likabehandlingsprincip som ger alla aktörer samma möjligheter att bygga i staden. Avtalet ger AB Framtiden fördelar framför andra aktörer.

Kommunalt bolag gynnas

Det har under långt tid funnits en efterfrågan från aktörer att själva hantera större del av planarbetet. Denna förmån får nu AB Framtiden, men inte andra aktörer. Deras planer ska också prioriteras framför andra aktörers planer. Risken med ett sådant upplägg är att prioriteringen av planarbetet blir fel – från det som är bäst för stadens utveckling till det som gynnar det kommunala bolaget. Här finns en tydlig inbyggd risk att andra byggaktörer bortprioriteras.

Efter många år av passivitet planerar nu AB Framtiden att bygga minst 1 400 nya lägenheter per år, vilket är mycket positivt. Problemet uppstår dock när man jämför dessa ambitioner med det faktiska byggandet i Göteborg.

Under 2016 färdigställdes endast 1 535 nybyggda lägenheter i Göteborg, vilket är långt under behovet för att ligga i jämn nivå med inflyttningen. Även om Göteborg har stora utbyggnadsplaner så innebär avtalet att AB Framtiden blir prioriterade framför andra byggherrar för att bygga merparten av de nya lägenheterna. Framför allt blir det oroväckande när vi ser att byggandet inte tar fart. Trots vallöften från det rödgröna styret har antalet färdiga bostäder och antagna detaljplaner mer eller mindre varit konstant de senaste åren. Ändras inte detta kommer kommunala bolag att få monopol på att bygga bostäder i Göteborg de kommande åren.

Bromsar byggandet

Göteborgs stad får bottenbetyg när Svensk Näringsliv rankar attityden från stadens företrädare gentemot det privata näringslivet. Detta avtal kommer inte att förbättra situationen. Tvärtom riskerar avtalet att få privata byggherrar och fastighetsbolag att prioritera ned investeringar i Göteborg när staden har skapat en specialväg för sitt eget fastighetsbolag, vilket i sin tur riskerar att bromsa byggandet i staden.

Göteborg har en skriande bostadsbrist, som de rödgröna inte löst under de 22 år de styrt staden. Att i ett desperat försök skapa en gräddfil till en kommunal aktör för att lösa problemen är helt fel väg att gå. Ökad konkurrens leder till ett ökat bostadsbyggande. Göteborg behöver fokusera på hur fler – inte färre – aktörer kan vara med och bidra till stadens utveckling.

Hampus Magnusson (M)

vice ordförande fastighetsnämnden

Axel Josefson (M)

vice ordförande trafiknämnden, ledamot i byggnadsnämnden

Ann Catrine Fogelgren (L)

vice ordförande byggnadsnämnden

Hampus Hagman (KD)

ledamot byggnadsnämnden

Göteborg behöver en trafikstrategi för verkligheten

Av Inga etiketter Permalink 3

Skriver idag tillsammans med Axel Josefson om vår motion att låta Göteborgs Stad ta fram en ny trafikstrategi som är realistisk, istället för den rödgröna strategin som nu finns som innebär att biltrafiken i staden ska minska med 25%.

Läs artikeln här eller nedan: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2950751-goteborg-behover-en-trafikstrategi-for-verkligheten

 

Göteborg behöver en trafikstrategi som är anpassad till verkligheten
Göteborgs byggplaner riskerar att köra fast på grund av den rödgrönrosa ledningen i Göteborgspolitiken ideologiskt låst sig vid att de ska hindra människor från att ta bilen. Ambitionen är formulerad i Göteborgs Stads trafikstrategi och konsekvenserna ser vi bland annat i Sisjön där Trafikverket nu stoppat flera bostadsprojekt. Vi riskerar att se liknande scenarior också i Torslanda och på andra ställen i Fässbergsdalen.

Göteborgsregionen är under stark tillväxt när fler människor och företag flyttar hit och Göteborg väntas växa med upp till 150 000 invånare till år 2030,en ökning med 30 % från dagens nivå. Det innebär stora utmaningar på infrastrukturen. Det är orealistiskt att till det lägga kravet att biltrafiken ska minska med 25 % från 2011 års volym till år 2035.
Vi ser nu effekterna av den nuvarande trafikstrategin i Torslanda och längs med Söderleden där framkomligheten försämras och köerna växer för både biltrafiken och kollektivtrafiken när vägnätet inte anpassas till den ökade trafikvolymen.  En utbyggnad av kollektivtrafiken är en viktig del av lösningen, men i dag och för en lång tid framåt är det mycket svårt att snabbare än planerat bygga ut kollektivtrafiken på grund av brist på spårvagnar och utrymme i centrala staden.
För att komma tillrätta med problemen vill vi istället bygga nya tvärförbindelser i Torslanda och i Fässbergsdalen. Vi vill se en trafikplanering i staden där vi har god framkomlighet för såväl bilar som cyklister, gående och kollektivtrafik. Vi har därför också skrivit en motion till kommunfullmäktige där vi vill se att Göteborg anpassar sin trafikstrategi så att den bättre motsvarar verkligheten. Trafikplaneringen bör utgå utifrån hur man tror att trafiken kommer utvecklas och inte som ett verktyg för att driva igenom sin politiska ideologi.
Det är inte bilen som sådan som ska hindras utan dess miljöpåverkan som ska minskas. Därför bör Göteborg intensifiera arbetet med att ställa om fordonsflottan och hitta nya sätt att använda fordonen, exempelvis genom bilpooler. Grunden i vår politik är att göra det mer attraktivt att transportera sig miljövänligt men genom positiva incitament – inte genom att göra det så svårt som möjligt att ta sig fram med bil.

Hampus Magnusson (M)
Biträdande Kommunalråd

Axel Josefson (M)
2:e vice ordförande i Trafiknämnden

Kul att UberX lanseras i Göteborg!

Av Inga etiketter Permalink 3

”Att Göteborg är den andra staden i Sverige som får UberX är riktigt kul” säger Hampus Magnusson, biträdade kommunalråd med ansvar för bland annat Trafikfrågor.

Idag lanseras tjänsten UberX i Göteborg. UberX är en mobiltjänst som kopplar samman människor som behöver transportera sig någonstans med en taxi. Uber brukar exemplifieras när man pratar om delningstjänster i den nya ekonomin.

”Tjänster som UberX möjliggör dels för människor att ta sig fram i Göteborg på ett billigt och flexibelt sätt samtidigt som behovet av att själv äga en bil minskar” fortsätter Hampus Magnusson ”Tjänster som Uber vågar också ifrågasätta rådande marknader och har därför fått mycket kritik från bland annat taxibranschen, men i grunden tycker jag det är positivt att man vågar utmana och därför är det också roligt att Göteborg får vara en del i den här utvecklingen”.

Bildtext: Hampus Magnusson träffade den 4 december Alok Ahlström och Lars Dryhagen från Uber och diskuterade trafikpolitik i Göteborg.

Inga bostadsrättsköp för Göteborgs Stad

Av Inga etiketter Permalink 3

Jag intervjuas i dagens Göteborgs-Posten angående att vi moderater tillsammans med liberalerna fått med oss fastighetsnämnden att inte gå vidare med planerna på att köpa bostadsrätter.

Det var Fastighetskontoret som lagt förslaget att förutom att skapa modulbostäder på temporära bygglov också köpa bostadsrätter där familjer som inte kunnat få permanenta bostäder skulle kunna bo i väntan på att de hittade en permanent bostad.

Moderaterna motsatte oss detta då det inte skapar några nya bostäder samtidigt som det riskerar driva upp bostadspriserna ytterligare.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2907386-kommunen-koper-inga-bostadsratter

Värna asylrätten men reformera mottagandet

Av Inga etiketter Permalink 3

Tillsammans med Maria Rydén skriver jag idag på GP debatt angående moderatstämman i Karlstad och förslagen om att reformera flyktingmottagandet. Att införa temporära uppehållstillstånd, stärka kraven för anhöriginvandring och införa temporära gränskontroller är nödvändiga åtgärder för att få en hållbar situation.

 

Läs gärna artikeln här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2865278-varna-asylratten-men-reformera-mottagandet

Fler småhus kan bryta segregationen

Av Inga etiketter Permalink 3

Tillsammans med Axel Josefson skriver jag i Göteborgs-Posten om vår motion om att bygga fler småhus i  Göteborgs ytterområden. En motion som är under behandling i kommunstyrelsen och där vi hoppas få brett stöd för vårt förslag.

 

Läs artikeln här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2822907-fler-smahus-kan-bryta-segregationen-i-goteborg

Starta färja från centrum till skärgården

I lördags skrev Henrik Sjöstrand och jag i Göteborgs-Posten om vårt förslag att inrätta en färjelinje mellan centrum och skärgården under sommaren: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2790219-m-starta-farja-fran-centrum-till-skargarden

 

I och med sommaren 2015 har situationen med parkeringsproblemen vid Saltholmen återigen aktualiserats. Vi har i insändare kunnat läsa om parkeringskaos och alla vi som besökt södra skärgården under sommaren har själva blivit vittnen till den hårda belastningen.

Tyvärr handlar det inte bara om att parkeringsplatserna är fulla – många av spårvagnsturerna ut till Saltholmen är också överfulla av människor som vill åka ut och njuta av ett av Göteborgs mest unika områden. Detta är ett problem för de boende men skapar också en barriär för besökare och turister som vill åka ut i skärgården.

Vi moderater vill att skärgården ska vara lättillgänglig för alla. Det ska både gå att bo ute i skärgården samtidigt som det ska vara ett område dit vi gärna tar besökare och där besöksnäringen kan få bli en än viktigare näring som skapar engagemang och arbetstillfällen. Under 2014 reste 2 150 300 personer med båtarna i Södra skärgården och jämfört med 2013 ökade resandet.

Ett förslag som vi moderater särskilt vill lyfta fram är att inrätta en ny båtlinje till och från skärgården direkt från centrala stan. En skärgårdsbåt som under sommaren lägger till exempelvis vid Operan skulle inte bara erbjuda resor ut i skärgården utan samtidigt också ge passagerarna en fantastisk möjlighet att se Göteborg från Älven. En sådan båtlinje skulle främst rikta sig till turister men samtidigt innebära en avlastning av den ordinarie trafiken till och från Saltholmen. Den skulle tillgängliggöra skärgården från centrala stan och också ge ökat liv och rörelse i de centrala vattnen i Göteborg.

Parallellt med etablerandet av en sådan båtlinje bör man också se över hur trafiken mellan södra och norra skärgården ser ut så att man bättre kan knyta ihop hela skärgården.

Hampus Magnusson (M)
Biträdande kommunalråd och ordförande för Moderaterna Älvsborg/Skärgården

Henrik Sjöstrand (M)
Ersättare i SDN Västra Göteborg och ledamot i Moderaterna Älvsborg/Skärgården

 

Rödgrönas järnridå i trafiken måste bort

Av Inga etiketter Permalink 3

De rödgröna vill dra ned en järnridå i trafiken mellan västra Göteborg och de centrala delarna, samtidigt som man vill bygga ut i Högsbo. Det är en ekvation som inte går ihop, skriver Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) på GP Debatt.

Den rödgröna politiska ledningen i Göteborg vill dra ned en järnridå för biltrafiken på Dag Hammarsköldsleden och stänga ute västra Göteborg från centrala staden. Även om det inte är så de rödgröna formulerar sig är det effekten av den trafikstrategi som de har antagit och ambitionen är att göra Dag Hammarsköldsleden till en ”boulevard”.

Göteborg är en växande region och bara i år väntas Göteborgsregionen att växa med mer än 10 000 nya invånare. Det ställer ökade krav på fler bostäder och bättre infrastruktur för gående, cyklister och bilister samt en bättre kollektivtrafik. Det i sin tur kräver att bostadsbyggandet, ny infrastruktur och utbyggd kollektivtrafik sker i samklang så att de nya områdena fungerar på ett bra sätt.

Planerar blandstad i Högsbo
Högsbo, vars utbyggnadsprogram behandlades på byggnadsnämnden junimöte, är det senaste området som står inför en omvandling från industriområde till en blandstad med bostäder, kontor och verksamheter. Vi moderater ser positivt på denna omvandling men det kommer också att ställa krav på utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik.

Den politiska ledningen vill dock i stället för att bygga ut infrastrukturen fortsätta arbetet med att stänga av biltrafiken i Göteborg i enlighet med deras nya trafikstrategi. Därför vill de i anslutning till utbyggnaden av Högsbo omvandla Dag Hammarsköldsleden till en så kallad ”stadsboulevard”.

Målet i den rödgrönrosa trafikstrategin är att minska biltrafiken med 25 procent till år 2035. I dag har Göteborg 500 000 trafikrörelser per dag. Till det ska man lägga Trafikverkets långsiktiga prognos om att biltrafiken i Göteborg till 2030 kommer öka till drygt 550 000 rörelser. En minskning med 25 procent innebär att antalet bilresor ska minskas med mellan 135 000 och 140 000 resor jämfört med prognosen. Det anser vi moderater både är orimligt och på gränsen till oansvarigt för Göteborgs utveckling. Ett mer rimligt antagande är att vi kan fånga upp ökningen av trafikrörelser med hjälp av kollektivtrafiken och därmed hålla biltrafiken konstant. Det är också något Göteborg och kranskommunerna kommit överens om inom den tidigare gemensamma målbilden för kollektivtrafiken i regionen, K2020.

Ekvationen går inte ihop
I dag har Dag Hammarsköldsleden cirka 33 000 fordonsrörelser per dygn. En utbyggnad av Högsbo kommer definitivt att leda till en ökad trafik i området och in till centrum via Dag Hammarsköldsleden. Det är denna utmaning som de rödgröna vill möta genom att göra om leden till en ”stadsboulevard”. Det vill säga, i stället för att öka framkomligheten vill man med aktiva åtgärder begränsa densamma. Man vill dra ned en rödgrön järnridå mellan västra Göteborg och de centrala delarna, samtidigt som man vill bygga ut i området. Det är en ekvation som inte går ihop.

Det är positivt med en utbyggnad i Högsbo. Göteborg har en enorm bostadsbrist och behöver öka byggandet över hela staden. Men det föreslagna programmet har flera brister.

Det finns till exempel inga svar på hur dagens trafikvolym på 33 000 fordonsrörelser på Dag Hammarsköldsleden ska hanteras om det blir en stadsboulevard i stället? Leden fyller i dag en viktig funktion för att kunna leda in trafik ifrån väster till och från centrala staden och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Båda områdena står inför en kraftig utbyggnad som kommer att generera mer trafik för alla trafikslag.

För att vi ska kunna ställa oss bakom förslaget till program för Högsbo behöver detta utredas och det behöver klargöras hur nuvarande och framtida trafik ska hanteras. Men framförallt måste staden anta en mer förnuftig syn kring framkomlighet för samtliga trafikslag och sluta upp med bilfientligheten i en stad som gjort sig internationellt känd på att bygga moderna och förstklassiga bilar.

Att öka kollektivtrafikåkandet är viktigt – men det kan inte ske genom att försvåra för bilisterna. Att bygga ut Högsbo är bra – men konsekvensen får inte bli att vi skär av västra Göteborg från resten av staden.

Hampus Magnusson (M)
vice ordförande Fastighetsnämnden

Axel Josefson (M)
vice ordförande Trafiknämnden

Tack för allt stöd!

tack för förtroendet hampus

I veckan var samtliga personröster färdigräknade i kommunvalet. Resultatet blev 3 523 röster och därmed den fjärde mest kryssade moderata kommunpolitikern i Sverige samtidigt som jag blev personvald i två av fyra valkretsar. Vill rikta mitt varmaste tack till alla er som på olika sätt gett ert stöd och gjort en insats för moderaterna i valet. Denna gång räckte vi inte hela vägen fram men håller trots allt ställningarna hyfsat i Göteborg även om vi inte lyckas vinna majoritet för Alliansen. Vi moderater är nu lika stora som Socialdemokraterna och de rödgröna får inte ens ihop en majoritet med stöd av Fi även om de är största block. Jag ser fram emot kommande mandatperiod med den nyvalda kommunfullmäktigegruppen och hoppas att fortsatt få vara en del av kommunstyrelsen och det lag som tillsammans med Alliansen skall vara med och lägga grunden för valseger 2018. (Foto Per Hagwall)